لیست قیمت خدمات چاپ

لیست قیمت محصولات

لیست قیمت فرم های یکروزه

فرم های یکروزه
کارت ویزیت
سایز فایل نام محصول یکرو / دورو
قیمت توضیحات
۴۸-۸۵
سلفون مات یک رو  ۱۰۰/۰۰۰ ———-
دورو  ۱۲۰/۰۰۰ ———-
سلفون براق یک رو  ۱۰۰/۰۰۰ ———-
دورو  ۱۲۰/۰۰۰ ———-
۵۵-۸۵
سلفون براق دور گرد یک رو ۱۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دورو ۱۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
سلفون مات دور گرد یک رو ۱۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دورو ۱۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو ۷۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۸۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۴۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۵۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۲۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۲۵۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
تراکت تحریر ۸۰ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۶۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۷۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۳۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۴۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۲۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۳۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
سربرگ تحریر ۸۰ گرم (سایز واقعی )

A4

۲۱۰-۲۹۷

۲۰۰۰ عددی یک رو ۷۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۸۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۱۰-۱۴۸

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۵۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۶۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۵-۱۴۸

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۲۵۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۳۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها

تراکت گلاسه

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۷۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو/دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200
۱۰۰۰ عددی یکرو ۴۰۰/۰۰۰  ۸ روز  ۵۰۰/۰۰۰  ۳ روز  —-  ——  ——  —— ——
دورو ۵۰۰/۰۰۰ ۸ روز  ۵۵۰/۰۰۰  ۳ روز  —-  —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو ۷۰۰/۰۰۰ ۸ روز ۸۵۰/۰۰۰  ۳ روز ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰  ۸روز  ۱/۲۰۰/۰۰۰  ۳روز
دورو ۸۰۰/۰۰۰ ۸ روز ۹۰۰/۰۰۰  ۳ روز ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰  //  ۱/۳۰۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۴۰/۰۰۰ ۸ روز ۳۰۰/۰۰۰  ۳ روز  ——  —— —— —— ——
دورو  ۲۸۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۴۰/۰۰۰  ۳ روز  —— —— —— —— ——
A5 200-145
۱۰۰۰ عددی یکرو ۲۱۰/۰۰۰ ۸روز ۳۰۰/۰۰۰  ۳ روز  —— —— —— —— ——
دورو  ۳۰۰/۰۰۰ ۸ روز ۴۰۰/۰۰۰  ۳ روز  —— —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۴۰۰/۰۰۰ ۸ روز  ۵۰۰/۰۰۰  ۳ روز  ۵۰۰/۰۰۰  ۵۲۰/۰۰۰  ۸روز  ۶۵۰/۰۰۰  ۳روز
دورو  ۴۲۰/۰۰۰ ۸ روز ۵۰۰/۰۰۰  ۳ روز ۶۰۰/۰۰۰  ۶۰۰/۰۰۰  //  ۷۰۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰ عددی یکرو ۸۲۰/۰۰۰ ۸ روز ۹۰۰/۰۰۰  ۳ روز  ——  —— —— —— ——
دورو ۹۰۰/۰۰۰ ۸ روز ۹۵۰/۰۰۰  ۳ روز  —— —— —— —— ——

A6 145-100

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۳۰/۰۰۰ ۸روز  ۴۵/۰۰۰  ۳ روز  —— —— —— —— ——
دورو  ۴۰/۰۰۰ ۸ روز  ۵۰/۰۰۰  ۳ روز  —— —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۴۰/۰۰۰ ۸ روز  ۵۵/۰۰۰  ۳ روز  ۸۰/۰۰۰  ۶۰/۰۰۰ ۸ روز  ۶۵/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۶۰/۰۰۰  ۳ روز  ۹۰/۰۰۰  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۹۰/۰۰۰  ۳ روز
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۹۰/۰۰۰  ۳ روز  ——  —— —— —— ——
دورو  ۸۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳ روز  —— —— —— —— ——
B4 340-240
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۱۵۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۸۵/۰۰۰  ۳ روز  ——
دورو  ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۴۰/۰۰۰  ۳ روز  ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۴۰/۰۰۰  ۳ روز  ——
دورو  ۲۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۳۱۵/۰۰۰  ۳ روز  ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۳۶۰/۰۰۰ ۸ روز  ۴۰۰/۰۰۰  ۳ روز  ——
دورو  ۴۲۰/۰۰۰ ۸ روز  ۴۵۰/۰۰۰  ۳ روز  ——
B5 240-170
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۸۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳ روز  ——
دورو  ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۳۵/۰۰۰  ۳ روز  ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۳۵/۰۰۰  ۳ روز  ——
دورو  ۱۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۸۰/۰۰۰  ۳ روز  ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۹۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۲۰/۰۰۰  ۳ روز  ——
دورو  ۲۲۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۷۰/۰۰۰  ۳ روز  ——
B6 170-120MM
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۵۰/۰۰۰  ۸ روز  ۵۵/۰۰۰  ۳ روز  ——
دورو  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۰/۰۰۰  ۳ روز  ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۰/۰۰۰  ۳ روز  ——
دورو  ۹۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳ روز  ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۲۰/۰۰۰  ۳ روز  ——
دورو  ۱۳۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۵۰/۰۰۰  ۳ روز  ——

۳ روز​۳روز​

تراکت تحریر

تراکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو / دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200mm
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۹۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۳۰/۰۰۰  ۳روز  ——-
دو رو  ۱۳۰/۰۰۰  //  ۱۷۰/۰۰۰  ۳روز  ——-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۲۰/۰۰۰  //  ۱۶۰/۰۰۰  //  ۲۲۰/۰۰۰
دورو  ۱۵۵/۰۰۰  //  ۱۹۰/۰۰۰  //  ۲۸۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۰۰/۰۰۰  //  ۲۵۰/۰۰۰  //  ——-
دورو  ۲۶۰/۰۰۰  //  ۲۹۰/۰۰۰  //  ——-
A5 200-145mm
۱۰۰۰ عددی یک رو  ۶۰/۰۰۰  ۸روز  ۸۵/۰۰۰  ۳ روز  ——-
دو رو  ۹۰/۰۰۰  //  ۱۰۰/۰۰۰  //  ——-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۷۰/۰۰۰  //  ۱۰۰/۰۰۰  //  ۱۴۰/۰۰۰
دورو  ۱۰۰/۰۰۰  //  ۱۲۰/۰۰۰  //  ۱۷۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۵/۰۰۰  //  ۱۵۰/۰۰۰  //  ——-
دورو  ۱۳۵/۰۰۰  //  ۱۶۰/۰۰۰  // ——-
A6 145-100mm
۱۰۰۰ عددی یک رو  ۳۰/۰۰۰ ۸روز  ۶۰/۰۰۰  ۳روز ——-
دو رو  ۶۰/۰۰۰  //  ۷۰/۰۰۰  // ——-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۴۵/۰۰۰  //  ۷۰/۰۰۰  //  ۸۰/۰۰۰
دورو  ۶۵/۰۰۰  //  ۸۰/۰۰۰  //  ۱۰۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۶۵/۰۰۰  //  ۹۰/۰۰۰  // ——-
دورو ۷۵/۰۰۰ ۱۱۰/۰۰۰  //  ——-
B4 340-240mm
۱۰۰۰ عددی یک رو  ۱۲۰/۰۰۰  ۸ روز  ۱۶۰/۰۰۰  ۳ روز
دو رو  ۱۷۰/۰۰۰  //  ۲۱۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۴۰/۰۰۰  //  ۱۸۰/۰۰۰  //
دورو  ۲۰۰/۰۰۰  //  ۲۳۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۴۰/۰۰۰  //  ۳۰۰/۰۰۰  //
دورو ۳۲۰/۰۰۰ // ۲۶۰/۰۰۰  //
B5 240-170mm
۱۰۰۰ عددی یک رو  ۶۵/۰۰۰  ۸ روزه  ۸۵/۰۰۰ ۳ روزه
دو رو  ۹۵/۰۰۰  //  ۱۲۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۸۵/۰۰۰  //  ۱۱۰/۰۰۰  //
دورو  ۱۲۰/۰۰۰  //  ۱۴۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۴۰/۰۰۰  //  ۱۷۰/۰۰۰  //
دورو  ۱۸۰/۰۰۰ // ۲۰۰/۰۰۰ //
B6 170-120mm
۱۰۰۰ عددی یک رو  ۴۰/۰۰۰  ۸ روزه  ۵۰/۰۰۰  ۳ وزه
دو رو  ۵۵/۰۰۰  //  ۷۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۵۵/۰۰۰  //  ۷۰/۰۰۰  //
دورو  ۶۵/۰۰۰  //  ۹۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۷۰/۰۰۰  //  ۱۱۰/۰۰۰  //
دورو ۹۰/۰۰۰ //  ۱۲۰/۰۰۰ //

ویزیت های ساده

ویزیت های ساده ( هزار عددی )
سایز فایل نام محصول یک رو / دورو چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل
۸۵ – ۴۸ میلیمتر
گلاسه یووی یک رو  ۲۵/۰۰۰  ۲روزه  ——
دورو  ۳۰/۰۰۰  //  ——
سلفون مات یک رو  ۳۰/۰۰۰  //  ۴۰/۰۰۰
دورو  ۳۵/۰۰۰  //  ۴۵/۰۰۰
سلفون براق یک رو  ۳۰/۰۰۰  //  ۴۰/۰۰۰
دورو  ۳۵/۰۰۰  //  ۴۵/۰۰۰
کتان امباس یک رو  ۳۰/۰۰۰  //  ——
دورو  ۳۵/۰۰۰  // ——
کتان آلمان یک رو  ۴۵/۰۰۰  // ——
دورو  ۴۵/۰۰۰  // ——
سوسماری یک رو  ۳۰/۰۰۰  ۸ روز ——
دورو  ۴۰/۰۰۰  ۸ روز ——
کتان پلاستیک یک رو  ۴۵/۰۰۰  ۱۲ روز ——
دورو  ۴۵/۰۰۰  ۱۲ روز ——
سلفون مات مخملی یک رو  ۵۰/۰۰۰  ۸ روز ——
دورو  ۶۰/۰۰۰  ۸ روز ——
لیبل یووی یک رو  ۳۰/۰۰۰  ۳ روز  ۴۰/۰۰۰
دورو ———- ———-  ——–
لیبل سلفون یراق یک رو  ۳۰/۰۰۰  ۳ روز  ۴۰/۰۰۰
دورو  ———- ———- ———-
۹۰ – ۶۰ میلیمتر
سلفون براق دورگرد یک رو  ۵۰/۰۰۰  ۳ روز  ۸۵/۰۰۰
دورو  ۵۰/۰۰۰  //  ۸۵/۰۰۰
سلفون مات دورگرد یک رو  ۵۰/۰۰۰  //  ۸۵/۰۰۰
دورو  ۵۰/۰۰۰  //  ۸۵/۰۰۰

ویزیت های فانتزی دورو دور گرد

ویزیت های فانتزی دورو دورگرد ( ۱۰۰۰ عددی )
سایز فایل نام محصول چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰-۶۰
لمینت برجسته  ۷۵/۰۰۰  ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۴ روزه
لمینت برجسته مخملی  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۶ روز  ———  ———-
لیمینت براق  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۳ روزه
لمینت مات  ۹۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۳ روزه
لمینت براق طرح موج  ۷۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات طرح موج  ۹۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت برجسته طلاکوب  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۴ روز
طلا کارت لمینت مات  ۱۵۰/۰۰۰  ۱۷ روز
طلا کارت لمینت براق  ۱۳۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات دورو موضعی  ۶۵/۰۰۰  ۱۴ روز
سلفون مات دورو طلاکوب  ۸۵/۰۰۰  ۱۴ روز
سلفون مات مخملی موضعی ۹۵/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات مخملی طلاکوب  ۱۳۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات مخملی دورگرد  ۹۰/۰۰۰  ۱۲ روز
آهنربایی  ۲۴۰/۰۰۰  ۱۷ روز
۸۵-۴۸
لمینت برجسته ویزیتی  ۵۵/۰۰۰  ۸ روز
لمینت براق ویزیتی  ۵۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات ویزیتی  ۷۵/۰۰۰  ۱۲ روز
۵۹-۵۶
لمینت برجسته کوچک  ۵۵/۰۰۰  ۸ روز
لمینت برجسته مخملی کوچک  ۷۵/۰۰۰  ۱۷ روز
لمینت برجسته طلاکوب کوچک  ۷۵/۰۰۰  ۱۷ روز
۵۵-۵۵
لمینت براق مربع  ۵۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات مربع  ۶۵/۰۰۰  ۱۲ ر وز

پاکت تحریر

پاکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی
قیمت تحویل
۲۶۰ – ۲۳۰ MM پاکت نامه ۱۰۰۰  ۱۶۰/۰۰۰  ۸ روز
۲۰۰۰  ۲۵۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰  ۴۷۰/۰۰۰  //
۳۴۵ – ۲۴۵ MM پاکت A5 ۱۰۰۰  ۲۰۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰  ۲۸۰/۰۰۰ //
۵۰۰۰  ۵۰۰/۰۰۰  //
۴۸۰ – ۳۴۵ MM پاکت A4 ۱۰۰۰  ۳۰۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰  ۴۵۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰  ۹۰۰/۰۰۰  //

ست اداری

ست اداری

مشخصات قیمت
سربرگ A4 سربرگ A5 سربرگ A6 پاکت نامه پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم تحریر ۱۰۰ گرم کتان ۱۲۰ گرم تحویل
سری اول
 ۲۰۰۰  ۲۰۰۰  ——  ۱۰۰۰  —–  ۵۰۰/۰۰۰  ۶۰۰/۰۰۰  ۷۰۰/۰۰۰  ۸ روزه
سری دوم
 ۳۰۰۰  ——  ——  ۱۰۰۰  —–  ۵۰۰/۰۰۰   ۶۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰   ۸ روزه
سری سوم
۱۰۰۰  —— —– ۱۰۰۰  ۱۰۰۰  ۶۰۰/۰۰۰  ۶۵۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰  ۸ روزه

فرم های قالب دار

فرم های قالب دار
سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی
قیمت تحویل
طبق راهنما لیوان کاغذی ۱۰۰۰  ۱۳۰/۰۰۰   ۸ روز
۵۰۰۰  ۶۰۰/۰۰۰  ۸ روز
پاکت سی دی (گلاسه ۳۰۰ گرم پوشش یووی ) ۱۰۰۰  ۲۰۰/۰۰۰  ۱۵ روز
لیبل سی دی ( با پوشش یووی ) ۱۰۰۰  ۱۵۰/۰۰۰   ۱۵ روز
فولدر A4 ( گلاسه ۳۰۰ گرم سلفون مات یا براق ) ۱۰۰۰  ۹۵۰/۰۰۰  ۸ روز
جاکارتی ( گلاسه ۳۰۰ گرم سلفون مات ) ۱۰۰۰  ۲۵۰/۰۰۰  ۸ روز
آهنربایی با قالب طرح شما ۱۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰   ۱۷ روز
محل تحویل فرم های لیوان چاپخانه می باشد ۱۷روز

(قبل از مراجعه به چاپخانه باید فاکتور توسط حسابداری دفتر تایید شود )

قیمت محصولات جنیوس

محصولات جنیوس

سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰ – ۶۰ MM
پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰  ۱۱۰/۰۰۰  ۸ روز  ——-   ——-
پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰  ۱۲۰/۰۰۰  ۶ روز  ۱۵۰/۰۰۰  ۳ روز
۱۰۰۰  ۲۰۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰  ۱۷۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
۵۰۰  ۳۰۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
۱۰۰۰  ۴۵۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰  ۴۰۰/۰۰۰  ۱۷ روز  ——-  ——-
پی وی سی برفکی نیمه شفاف ۵۰۰  ۱۴۰/۰۰۰  ۹ روز   ——-  ——-
۸۵ – ۴۸ MM
لیبل متالایز ۱۰۰۰  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۷ روز  ——-  ——-
لیبل شیشه ای ۱۰۰۰  ۸۵/۰۰۰ ۹ روز  ——-  ——-
آیا اطلاعات کافی بود؟
Sending
امتیاز 0 (0 رای)