تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه

چاپ تراکت گلاسه | تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه | چاپ تراکت گلاسه فوری

چاپ تراکت گلاسه با توجه به روغنی بودن این کاغذ می‌تواند کیفیت چاپ تراکت شما را افزایش می‌دهد، تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه فوق‌العاده مناسب بوده و ما چاپ تراکت گلاسه فوری را به شما ارائه می‌دهیم تا بتوانید به سرعت خود را به مشتریان معرفی کنید.

تراکت گلاسه۱۳۵ گرم۱۲۰ گرم فعلا چاپ نداریم
سایز فایلتیراژیکرو/دوروچاپ معمولیچاپ فوریچاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولیچاپ فوری
قیمتتحویلقیمتتحویلقیمتتحویلقیمتتحویل
A4 290-200
۱۰۰۰ عددییکرو ۲۵۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۹۵/۰۰۰ ۳ روز ۵۰۰/۰۰۰ —— —— ————
دورو ۳۲۰/۰۰۰۸ روز ۳۶۰/۰۰۰ ۳ روز۶۵۰/۰۰۰ ————————
۲۰۰۰ عددییکرو ۴۲۰/۰۰۰۸ روز ۴۷۰/۰۰۰ ۳ روز۷۰۰/۰۰۰————————
دورو ۴۹۵/۰۰۰۸ روز ۵۴۰/۰۰۰ ۳ روز۸۵۰/۰۰۰————————
۵۰۰۰ عددییکرو ۸۹۵/۰۰۰۸ روز۹۴۰/۰۰۰ ۳ روز——————————
دورو ۹۸۵/۰۰۰۸ روز ۱/۰۲۰/۰۰۰ ۳ روز——————————
A5 200-145
۱۰۰۰ عددییکرو۱۳۰/۰۰۰۸روز۱۶۰/۰۰۰ ۳ روز ۳۵۰/۰۰۰————————
دورو ۱۶۰/۰۰۰۸ روز ۲۱۰/۰۰۰ ۳ روز۴۰۰/۰۰۰————————
۲۰۰۰ عددییکرو ۲۲۰/۰۰۰۸ روز ۲۶۵/۰۰۰ ۳ روز۴۰۰/۰۰۰————————
دورو ۲۵۵/۰۰۰۸ روز ۳۰۰/۰۰۰ ۳ روز۴۵۰/۰۰۰————————
۵۰۰۰ عددییکرو ۴۶۰/۰۰۰۸ روز ۵۰۰/۰۰۰ ۳ روز——————————
دورو ۵۰۰/۰۰۰۸ روز ۵۵۰/۰۰۰ ۳ روز——————————

A6 145-100

۱۰۰۰ عددییکرو ۶۵/۰۰۰۸روز ۸۵/۰۰۰ ۳ روز۲۰۰/۰۰۰————————
دورو ۸۵/۰۰۰۸ روز ۱۰۰/۰۰۰ ۳ روز۲۰۴/۰۰۰————————
۲۰۰۰ عددییکرو ۱۰۰/۰۰۰۸ روز ۱۴۰/۰۰۰ ۳ روز۲۴۰/۰۰۰————————
دورو ۱۳۰/۰۰۰۸ روز ۱۵۰/۰۰۰ ۳ روز۳۰۰/۰۰۰————————
۵۰۰۰ عددییکرو ۲۴۰/۰۰۰۸ روز ۲۸۵/۰۰۰ ۳ روز——————————
دورو ۲۷۰/۰۰۰۸ روز ۳۰۰/۰۰۰ ۳ روز——————————
B4 340-240
۱۰۰۰ عددییکرو ۳۹۰/۰۰۰ ۸روز ۴۲۰/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۵۱۵/۰۰۰۸ روز ۵۵۰/۰۰۰ ۳ روز——
۲۰۰۰ عددییکرو ۶۳۰/۰۰۰۸ روز ۶۷۰/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۷۸۰/۰۰۰۸ روز ۸۳۰/۰۰۰ ۳ روز——
۵۰۰۰ عددییکرو ۱/۳۵۰/۰۰۰۸ روز ۱/۳۹۵/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۱/۵۳۰/۰۰۰۸ روز ۱/۵۷۰/۰۰۰ ۳ روز——
B5 240-170
۱۰۰۰ عددییکرو ۲۰۰/۰۰۰ ۸روز ۲۴۰/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۲۷۵/۰۰۰۸ روز ۳۱۰/۰۰۰ ۳ روز——
۲۰۰۰ عددییکرو ۳۳۰/۰۰۰۸ روز ۳۷۵/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۴۰۵/۰۰۰۸ روز ۴۵۰/۰۰۰ ۳ روز——
۵۰۰۰ عددییکرو ۶۹۰/۰۰۰۸ روز ۷۳۰/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۷۷۰/۰۰۰۸ روز ۸۲۰/۰۰۰ ۳ روز——
B6 170-120MM
۱۰۰۰ عددییکرو ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۳۰/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۱۵۰/۰۰۰۸ روز ۱۶۰/۰۰۰ ۳ روز——
۲۰۰۰ عددییکرو ۱۸۰/۰۰۰۸ روز ۲۰۰/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۲۱۰/۰۰۰۸ روز ۲۴۰/۰۰۰ ۳ روز——
۵۰۰۰ عددییکرو ۳۵۰/۰۰۰۸ روز ۴۰۰/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۴۰۰/۰۰۰۸ روز ۴۵۰/۰۰۰ ۳ روز——
به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 4.95 (20 رای)