تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه

چاپ تراکت گلاسه | تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه | چاپ تراکت گلاسه فوری

چاپ تراکت گلاسه با توجه به روغنی بودن این کاغذ می‌تواند کیفیت چاپ تراکت شما را افزایش می‌دهد، تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه فوق‌العاده مناسب بوده و ما چاپ تراکت گلاسه فوری را به شما ارائه می‌دهیم تا بتوانید به سرعت خود را به مشتریان معرفی کنید.

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۲۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو/دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۲۳۰/۰۰۰  ۸ روز  ۲۷۰/۰۰۰  ۳ روز  ۴۵۰/۰۰۰  ——  ——  —— ——
دورو  ۲۹۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۳۰/۰۰۰  ۳ روز ۵۵۰/۰۰۰  —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۳۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۴۰۰/۰۰۰  ۳ روز ۵۵۰/۰۰۰ ۳۳۰/۰۰۰ ۸ روز ۳۷۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۴۳۰/۰۰۰ ۸ روز  ۴۷۰/۰۰۰  ۳ روز ۶۵۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۸ روز ۴۵۰/۰۰۰  ۳ روز
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۷۵۰/۰۰۰ ۸ روز ۸۵۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۶۶۰/۰۰۰ ۸ روز  ۷۰۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۸۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۹۵۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۷۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۷۹۰/۰۰۰  ۳ روز
A5 200-145
۱۰۰۰ عددی یکرو ۱۳۰/۰۰۰ ۸روز ۱۵۰/۰۰۰  ۳ روز  ۲۸۰/۰۰۰ —— —— —— ——
دورو  ۱۶۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۹۰/۰۰۰  ۳ روز ۳۲۰/۰۰۰ —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۹۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۲۰/۰۰۰  ۳ روز ۳۵۰/۰۰۰  ۱۷۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۰۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۲۳۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۶۰/۰۰۰  ۳ روز ۴۰۰/۰۰۰  ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۴۰/۰۰۰  ۳ روز
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۳۹۰/۰۰۰ ۸ روز  ۴۵۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۳۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۴۰۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۴۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۵۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۳۹۵/۰۰۰ ۸ روز  ۴۳۰/۰۰۰  ۳ روز

A6 145-100

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۷۰/۰۰۰ ۸روز  ۹۰/۰۰۰  ۳ روز ۱۷۰/۰۰۰ —— —— —— ——
دورو  ۸۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳ روز ۲۰۰/۰۰۰ —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۰۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۲۰/۰۰۰  ۳ روز ۲۰۰/۰۰۰  ۹۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۱۲۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۴۰/۰۰۰  ۳ روز ۲۵۰/۰۰۰  ۱۱۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۲۰/۰۰۰  ۳ روز
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۳۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۱۹۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۱۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۲۴۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۵۰/۰۰۰  ۳ روز
B4 340-240
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۳۳۰/۰۰۰  ۸روز  ۳۷۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۴۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۵۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۵۳۰/۰۰۰ ۸ روز  ۵۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۶۶۰/۰۰۰ ۸ روز  ۷۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱/۳۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱/۴۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
B5 240-170
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۱۸۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۷۵/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۲۴۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۹۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۲۸۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۳۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۴۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۵۶۰/۰۰۰ ۸ روز  ۵۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۶۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۶۹۰/۰۰۰  ۳ روز ——
B6 170-120MM
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۸۵/۰۰۰  ۸ روز  ۹۵/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱۲۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۳۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۳۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۴۵/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱۷۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۸۵/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۸۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۹۵/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۳۲۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۴۰/۰۰۰  ۳ روز ——

۳ روز​۳روز​

به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 4.9 (10 رای)