تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه

چاپ تراکت گلاسه | تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه | چاپ تراکت گلاسه فوری

چاپ تراکت گلاسه با توجه به روغنی بودن این کاغذ می‌تواند کیفیت چاپ تراکت شما را افزایش می‌دهد، تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه فوق‌العاده مناسب بوده و ما چاپ تراکت گلاسه فوری را به شما ارائه می‌دهیم تا بتوانید به سرعت خود را به مشتریان معرفی کنید.

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۲۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو/دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۱۶۰/۰۰۰  ۸ روز  ۲۰۰/۰۰۰  ۳ روز  ۳۵۰/۰۰۰  ——  ——  —— ——
دورو  ۲۰۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۵۰/۰۰۰  ۳ روز ۴۴۰/۰۰۰  —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۲۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۰۰/۰۰۰  ۳ روز ۴۴۰/۰۰۰ ۱۳۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۹۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۳۰۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۵۰/۰۰۰  ۳ روز ۵۴۰/۰۰۰ ۱۷۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۲۰/۰۰۰  ۳ روز
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۵۲۰/۰۰۰ ۸ روز ۶۵۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۲۱۷/۰۰۰ ۸ روز  ۳۴۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۶۲۰/۰۰۰ ۸ روز  ۶۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۳۱۲/۰۰۰ ۸ روز  ۳۹۰/۰۰۰  ۳ روز
A5 200-145
۱۰۰۰ عددی یکرو ۸۰/۰۰۰ ۸روز ۱۲۰/۰۰۰  ۳ روز ۲۵۰/۰۰۰ —— —— —— ——
دورو  ۱۰۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۵۰/۰۰۰  ۳ روز ۳۰۰/۰۰۰ —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۳۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۷۰/۰۰۰  ۳ روز ۳۰۰/۰۰۰  ۶۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۱۷۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۲۰/۰۰۰  ۳ روز ۳۵۰/۰۰۰  ۸۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۴۰/۰۰۰  ۳ روز
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۸۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۲۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۱۱۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۸۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۳۲۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۶۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۱۳۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۱۰/۰۰۰  ۳ روز

A6 145-100

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۴۵/۰۰۰ ۸روز  ۶۰/۰۰۰  ۳ روز ۸۰/۰۰۰ —— —— —— ——
دورو  ۵۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۰/۰۰۰  ۳ روز ۹۰/۰۰۰ —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۶۵/۰۰۰ ۸ روز  ۹۰/۰۰۰  ۳ روز ۹۰/۰۰۰  ۳۳/۰۰۰ ۸ روز  ۶۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۸۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳ روز ۱۱۰/۰۰۰  ۴۳/۰۰۰ ۸ روز  ۷۰/۰۰۰  ۳ روز
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۴۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۶۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۶۸/۰۰۰ ۸ روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۱۶۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۷۸/۰۰۰ ۸ روز  ۱۲۰/۰۰۰  ۳ روز
B4 340-240
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۳۰۰/۰۰۰  ۸روز  ۳۲۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۴۰۰/۰۰۰ ۸ روز  ۴۲۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۴۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۴۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۵۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۵۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۹۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱/۱۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱/۳۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
B5 240-170
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۱۵۵/۰۰۰  ۸روز  ۱۷۵/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۲۲۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۹۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۲۴۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۲۹۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۴۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۵۰۰/۰۰۰ ۸ روز  ۵۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۶۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۶۹۰/۰۰۰  ۳ روز ——
B6 170-120MM
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۸۰/۰۰۰  ۸ روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۵۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۲۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۵۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۶۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۳۰۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۵۰/۰۰۰  ۳ روز ——

۳ روز​۳روز​

به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 4.92 (12 رای)