تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه

چاپ تراکت گلاسه | تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه | چاپ تراکت گلاسه فوری

چاپ تراکت گلاسه با توجه به روغنی بودن این کاغذ می‌تواند کیفیت چاپ تراکت شما را افزایش می‌دهد، تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه فوق‌العاده مناسب بوده و ما چاپ تراکت گلاسه فوری را به شما ارائه می‌دهیم تا بتوانید به سرعت خود را به مشتریان معرفی کنید.

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۲۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو/دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۹۴/۰۰۰  ۸ روز  ۱۴۵/۰۰۰  ۳ روز  ۳۰۰/۰۰۰  ——  ——  —— ——
دورو  ۱۳۸/۰۰۰ ۸ روز  ۱۹۰/۰۰۰  ۳ روز ۳۴۰/۰۰۰  —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۳۹/۰۰۰ ۸ روز  ۱۹۰/۰۰۰  ۳ روز ۳۸۰/۰۰۰ ۱۳۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۹۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۱۷۹/۰۰۰ ۸ روز  ۲۳۰/۰۰۰  ۳ روز ۴۲۰/۰۰۰ ۱۷۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۲۰/۰۰۰  ۳ روز
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۹۳/۰۰۰ ۸ روز ۳۵۵/۰۰۰  ۳ روز ——   ۲۱۷/۰۰۰ ۸ روز  ۳۴۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۳۳۷/۰۰۰ ۸ روز  ۴۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۳۱۲/۰۰۰ ۸ روز  ۳۹۰/۰۰۰  ۳ روز
A5 200-145
۱۰۰۰ عددی یکرو ۴۷/۰۰۰ ۸روز ۹۵/۰۰۰  ۳ روز ۱۷۰/۰۰۰ —— —— —— ——
دورو  ۶۹/۰۰۰ ۸ روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳ روز ۱۸۰/۰۰۰ —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۶۹/۰۰۰ ۸ روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳ روز ۱۱۵/۰۰۰  ۶۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۸۹/۰۰۰ ۸ روز  ۱۳۰/۰۰۰  ۳ روز ۱۳۰/۰۰۰  ۸۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۴۰/۰۰۰  ۳ روز
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۴۳/۰۰۰ ۸ روز  ۱۹۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۱۱۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۸۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۱۶۸/۰۰۰ ۸ روز  ۲۱۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۱۳۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۱۰/۰۰۰  ۳ روز

A6 145-100

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۲۳/۰۰۰ ۸روز  ۵۰/۰۰۰  ۳ روز ۸۰/۰۰۰ —— —— —— ——
دورو  ۳۴/۰۰۰ ۸ روز  ۶۰/۰۰۰  ۳ روز ۹۰/۰۰۰ —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۳۴/۰۰۰ ۸ روز  ۶۰/۰۰۰  ۳ روز ۹۰/۰۰۰  ۳۳/۰۰۰ ۸ روز  ۶۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۴۴/۰۰۰ ۸ روز  ۸۰/۰۰۰  ۳ روز ۱۱۰/۰۰۰  ۴۳/۰۰۰ ۸ روز  ۷۰/۰۰۰  ۳ روز
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۷۱/۰۰۰ ۸ روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۶۸/۰۰۰ ۸ روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۸۴/۰۰۰ ۸ روز  ۱۲۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۷۸/۰۰۰ ۸ روز  ۱۲۰/۰۰۰  ۳ روز
B4 340-240
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۱۴۸/۰۰۰  ۸روز  ۲۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۲۳۹/۰۰۰ ۸ روز  ۲۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۲۲۴/۰۰۰ ۸ روز  ۲۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۳۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۷۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۴۳۸/۰۰۰ ۸ روز  ۵۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۵۳۸/۰۰۰ ۸ روز  ۶۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
B5 240-170
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۷۴/۰۰۰  ۸روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱۱۹/۰۰۰ ۸ روز  ۱۶۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۱/۰۰۰ ۸ روز  ۱۴۵/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱۵۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۹۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۱۸/۰۰۰ ۸ روز  ۲۷۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۲۶۸/۰۰۰ ۸ روز  ۳۲۰/۰۰۰  ۳ روز ——
B6 170-120MM
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۳۷/۰۰۰  ۸ روز  ۶۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۵۹/۰۰۰ ۸ روز  ۹۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۵۵/۰۰۰ ۸ روز  ۹۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۷۷/۰۰۰ ۸ روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۰۸/۰۰۰ ۸ روز  ۱۵۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱۳۳/۰۰۰ ۸ روز  ۱۷۵/۰۰۰  ۳ روز ——

۳ روز​۳روز​

به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 4.86 (7 رای)