تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه

چاپ تراکت گلاسه | تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه | چاپ تراکت گلاسه فوری

چاپ تراکت گلاسه با توجه به روغنی بودن این کاغذ می‌تواند کیفیت چاپ تراکت شما را افزایش می‌دهد، تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه فوق‌العاده مناسب بوده و ما چاپ تراکت گلاسه فوری را به شما ارائه می‌دهیم تا بتوانید به سرعت خود را به مشتریان معرفی کنید.

تراکت گلاسه۱۳۵ گرم۱۲۰ گرم
سایز فایلتیراژیکرو/دوروچاپ معمولیچاپ فوریچاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولیچاپ فوری
قیمتتحویلقیمتتحویلقیمتتحویلقیمتتحویل
A4 290-200
۱۰۰۰ عددییکرو ۲۳۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۷۰/۰۰۰ ۳ روز ۴۵۰/۰۰۰ —— —— ————
دورو ۲۹۰/۰۰۰۸ روز ۳۳۰/۰۰۰ ۳ روز۵۵۰/۰۰۰ ————————
۲۰۰۰ عددییکرو ۳۵۰/۰۰۰۸ روز ۴۰۰/۰۰۰ ۳ روز۵۵۰/۰۰۰۳۳۰/۰۰۰۸ روز۳۷۰/۰۰۰ ۳ روز
دورو ۴۳۰/۰۰۰۸ روز ۴۷۰/۰۰۰ ۳ روز۶۵۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰۸ روز۴۵۰/۰۰۰ ۳ روز
۵۰۰۰ عددییکرو ۷۵۰/۰۰۰۸ روز۸۵۰/۰۰۰ ۳ روز—— ۶۶۰/۰۰۰۸ روز ۷۰۰/۰۰۰ ۳ روز
دورو ۸۵۰/۰۰۰۸ روز ۹۵۰/۰۰۰ ۳ روز—— ۷۵۰/۰۰۰۸ روز ۷۹۰/۰۰۰ ۳ روز
A5 200-145
۱۰۰۰ عددییکرو۱۳۰/۰۰۰۸روز۱۵۰/۰۰۰ ۳ روز ۲۸۰/۰۰۰————————
دورو ۱۶۰/۰۰۰۸ روز ۱۹۰/۰۰۰ ۳ روز۳۲۰/۰۰۰————————
۲۰۰۰ عددییکرو ۱۹۰/۰۰۰۸ روز ۲۲۰/۰۰۰ ۳ روز۳۵۰/۰۰۰ ۱۷۰/۰۰۰۸ روز ۲۰۰/۰۰۰ ۳ روز
دورو ۲۳۰/۰۰۰۸ روز ۲۶۰/۰۰۰ ۳ روز۴۰۰/۰۰۰ ۲۱۰/۰۰۰۸ روز ۲۴۰/۰۰۰ ۳ روز
۵۰۰۰ عددییکرو ۳۹۰/۰۰۰۸ روز ۴۵۰/۰۰۰ ۳ روز—— ۳۵۰/۰۰۰۸ روز ۴۰۰/۰۰۰ ۳ روز
دورو ۴۵۰/۰۰۰۸ روز ۵۰۰/۰۰۰ ۳ روز—— ۳۹۵/۰۰۰۸ روز ۴۳۰/۰۰۰ ۳ روز

A6 145-100

۱۰۰۰ عددییکرو ۷۰/۰۰۰۸روز ۹۰/۰۰۰ ۳ روز۱۷۰/۰۰۰————————
دورو ۸۵/۰۰۰۸ روز ۱۰۰/۰۰۰ ۳ روز۲۰۰/۰۰۰————————
۲۰۰۰ عددییکرو ۱۰۰/۰۰۰۸ روز ۱۲۰/۰۰۰ ۳ روز۲۰۰/۰۰۰ ۹۵/۰۰۰۸ روز ۱۱۰/۰۰۰ ۳ روز
دورو ۱۲۰/۰۰۰۸ روز ۱۴۰/۰۰۰ ۳ روز۲۵۰/۰۰۰ ۱۱۵/۰۰۰۸ روز ۱۲۰/۰۰۰ ۳ روز
۵۰۰۰ عددییکرو ۲۱۰/۰۰۰۸ روز ۲۳۰/۰۰۰ ۳ روز—— ۱۹۰/۰۰۰۸ روز ۲۱۰/۰۰۰ ۳ روز
دورو ۲۴۰/۰۰۰۸ روز ۲۸۰/۰۰۰ ۳ روز—— ۲۱۰/۰۰۰۸ روز ۲۵۰/۰۰۰ ۳ روز
B4 340-240
۱۰۰۰ عددییکرو ۳۳۰/۰۰۰ ۸روز ۳۷۰/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۴۵۰/۰۰۰۸ روز ۵۰۰/۰۰۰ ۳ روز——
۲۰۰۰ عددییکرو ۵۳۰/۰۰۰۸ روز ۵۸۰/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۶۶۰/۰۰۰۸ روز ۷۰۰/۰۰۰ ۳ روز——
۵۰۰۰ عددییکرو ۱/۲۰۰/۰۰۰۸ روز ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۱/۳۰۰/۰۰۰۸ روز ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۳ روز——
B5 240-170
۱۰۰۰ عددییکرو ۱۸۰/۰۰۰ ۸روز ۱۷۵/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۲۴۰/۰۰۰۸ روز ۲۹۰/۰۰۰ ۳ روز——
۲۰۰۰ عددییکرو ۲۸۰/۰۰۰۸ روز ۳۰۰/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۳۵۰/۰۰۰۸ روز ۳۴۰/۰۰۰ ۳ روز——
۵۰۰۰ عددییکرو ۵۶۰/۰۰۰۸ روز ۵۸۰/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۶۵۰/۰۰۰۸ روز ۶۹۰/۰۰۰ ۳ روز——
B6 170-120MM
۱۰۰۰ عددییکرو ۸۵/۰۰۰ ۸ روز ۹۵/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۱۲۰/۰۰۰۸ روز ۱۳۰/۰۰۰ ۳ روز——
۲۰۰۰ عددییکرو ۱۳۵/۰۰۰۸ روز ۱۴۵/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۱۷۰/۰۰۰۸ روز ۱۸۵/۰۰۰ ۳ روز——
۵۰۰۰ عددییکرو ۲۸۰/۰۰۰۸ روز ۲۹۵/۰۰۰ ۳ روز——
دورو ۳۲۰/۰۰۰۸ روز ۳۴۰/۰۰۰ ۳ روز——

۳ روز​۳روز​

به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 4.95 (19 رای)