فرم های یکروزه

لیست قیمت محصولات

لیست قیمت فرم های یکروزه

فرم های یکروزه
کارت ویزیت
سایز فایلنام محصولیکرو / دورو
قیمتتوضیحات
۴۸-۸۵
سلفون ماتیک رو ۸۰/۰۰۰———-
دورو ۱۲۰/۰۰۰———-
سلفون براقیک رو ۸۰/۰۰۰———-
دورو ۱۲۰/۰۰۰———-
۵۵-۸۵
سلفون

مات / براق دور گرد

یک رو۱۷۰/۰۰۰ارسال نیم بها
دورو۱۷۰/۰۰۰ارسال نیم بها
لمینیت مات دور گردیک رو۳۲۰/۰۰۰ارسال نیم بها
دورو۳۲۰/۰۰۰ارسال نیم بها
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددییک رو۶۵۰/۰۰۰ارسال رایگان
دو رو ۷۵۰/۰۰۰ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددییک رو ۳۵۰/۰۰۰ارسال رایگان
دو رو ۳۸۰/۰۰۰ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددییک رو ۲۰۰/۰۰۰ارسال نیم بها
دو رو ۲۵۰/۰۰۰ارسال نیم بها
تراکت تحریر ۸۰ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددییک رو ۵۰۰/۰۰۰ارسال رایگان
دو رو ۶۰۰/۰۰۰ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددییک رو ۳۰۰/۰۰۰ارسال رایگان
دو رو ۳۵۰/۰۰۰ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددییک رو ۲۰۰/۰۰۰ارسال نیم بها
دو رو ۲۵۰/۰۰۰ارسال نیم بها
سربرگ تحریر ۸۰ گرم (سایز واقعی )

A4

۲۱۰-۲۹۷

۲۰۰۰ عددییک رو۶۰۰/۰۰۰ارسال رایگان
دو رو ۷۰۰/۰۰۰ارسال رایگان

A5

۲۱۰-۱۴۸

۲۰۰۰ عددییک رو ۳۵۰/۰۰۰ارسال رایگان
دو رو ۴۰۰/۰۰۰ارسال رایگان

A6

۱۰۵-۱۴۸

۲۰۰۰ عددییک رو ۲۰۰/۰۰۰ارسال نیم بها
دو رو ۲۵۰/۰۰۰ارسال نیم بها
Sending
امتیاز 4.92 (13 رای)