پاکت تحریر

لیست قیمت محصولات

پاکت تحریر

پاکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی
قیمت تحویل
۲۶۰ – ۲۳۰ MM پاکت نامه ۱۰۰۰  ۱۶۰/۰۰۰  ۸ روز
۲۰۰۰  ۲۵۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰  ۴۷۰/۰۰۰  //
۳۴۵ – ۲۴۵ MM پاکت A5 ۱۰۰۰  ۲۰۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰  ۲۸۰/۰۰۰ //
۵۰۰۰  ۵۰۰/۰۰۰  //
۴۸۰ – ۳۴۵ MM پاکت A4 ۱۰۰۰  ۳۰۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰  ۴۵۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰  ۹۰۰/۰۰۰  //