تراکت گلاسه

لیست قیمت محصولات

تراکت گلاسه

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۷۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو/دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۱۰۰/۰۰۰  ۸ روز  ۱۴۵/۰۰۰  ۳ روز  —-  ——  ——  —— ——
دورو  ۱۴۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۹۰/۰۰۰  ۳ روز —-  —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۳۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۸۰/۰۰۰  ۳ روز ۳۰۰/۰۰۰ ۱۹۰/۰۰۰  ۸روز  ۲۲۰/۰۰۰  ۳روز
دورو  ۱۷۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۱۵/۰۰۰  ۳ روز ۳۴۰/۰۰۰ ۲۴۰/۰۰۰  //  ۲۷۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۴۰/۰۰۰ ۸ روز ۳۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——  —— —— —— ——
دورو  ۲۸۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۴۰/۰۰۰  ۳ روز —— —— —— —— ——
A5 200-145
۱۰۰۰ عددی یکرو ۶۰/۰۰۰ ۸روز ۸۰/۰۰۰  ۳ روز —— —— —— —— ——
دورو  ۸۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳ روز —— —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۹۵/۰۰۰  ۳ روز ۱۵۰/۰۰۰  ۱۰۵/۰۰۰  ۸روز  ۱۲۰/۰۰۰  ۳روز
دورو  ۹۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۱۵/۰۰۰  ۳ روز ۱۷۰/۰۰۰  ۱۳۰/۰۰۰  //  ۱۶۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۳۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۷۰/۰۰۰  ۳ روز ——  —— —— —— ——
دورو  ۱۶۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۹۰/۰۰۰  ۳ روز —— —— —— —— ——

A6 145-100

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۳۰/۰۰۰ ۸روز  ۴۵/۰۰۰  ۳ روز —— —— —— —— ——
دورو  ۴۰/۰۰۰ ۸ روز  ۵۰/۰۰۰  ۳ روز —— —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۴۰/۰۰۰ ۸ روز  ۵۵/۰۰۰  ۳ روز ۸۰/۰۰۰  ۶۰/۰۰۰ ۸ روز  ۶۵/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۶۰/۰۰۰  ۳ روز ۹۰/۰۰۰  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۹۰/۰۰۰  ۳ روز
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۹۰/۰۰۰  ۳ روز ——  —— —— —— ——
دورو  ۸۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳ روز —— —— —— —— ——
B4 340-240
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۱۵۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۸۵/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۴۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۴۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۲۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۳۱۵/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۳۶۰/۰۰۰ ۸ روز  ۴۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۴۲۰/۰۰۰ ۸ روز  ۴۵۰/۰۰۰  ۳ روز ——
B5 240-170
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۸۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۳۵/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۳۵/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۹۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۲۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۲۲۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۷۰/۰۰۰  ۳ روز ——
B6 170-120MM
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۵۰/۰۰۰  ۸ روز  ۵۵/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۹۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۲۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱۳۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۵۰/۰۰۰  ۳ روز ——

۳ روز​۳روز​