تراکت گلاسه

لیست قیمت محصولات

تراکت گلاسه

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۲۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو/دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۸۰/۰۰۰  ۸ روز  ۱۳۰/۰۰۰  ۳ روز  —-  ——  ——  —— ——
دورو  ۱۱۸/۰۰۰ ۸ روز  ۱۷۵/۰۰۰  ۳ روز —-  —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۸/۰۰۰ ۸ روز  ۱۸۰/۰۰۰  ۳ روز ۳۰۰/۰۰۰ —— —— —— ——
دورو  ۱۷۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۰۰/۰۰۰  ۳ روز ۳۴۰/۰۰۰ —— —— —— ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۳۵/۰۰۰ ۸ روز ۲۹۰/۰۰۰  ۳ روز ——   ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۷۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۲۶۵/۰۰۰ ۸ روز  ۳۴۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۲۳۴/۰۰۰ ۸ روز  ۲۹۰/۰۰۰  ۳ روز
A5 200-145
۱۰۰۰ عددی یکرو ۴۰/۰۰۰ ۸روز ۷۰/۰۰۰  ۳ روز —— —— —— —— ——
دورو  ۵۸/۰۰۰ ۸ روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳ روز —— —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۵۸/۰۰۰ ۸ روز  ۹۵/۰۰۰  ۳ روز ۱۵۰/۰۰۰ —— —— —— ——
دورو  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳ روز ۱۷۰/۰۰۰ —— —— —— ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۶/۰۰۰ ۸ روز  ۱۶۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۱۰۴/۰۰۰ ۸ روز  ۱۴۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۱۳۲/۰۰۰ ۸ روز  ۱۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——  ۱۱۶/۰۰۰ ۸ روز  ۱۶۰/۰۰۰  ۳ روز

A6 145-100

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۲۰/۰۰۰ ۸روز  ۳۰/۰۰۰  ۳ روز —— —— —— —— ——
دورو  ۳۰/۰۰۰ ۸ روز  ۴۵/۰۰۰  ۳ روز —— —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۳۰/۰۰۰ ۸ روز  ۴۵/۰۰۰  ۳ روز ۸۰/۰۰۰ —— —— —— ——
دورو  ۳۸/۰۰۰ ۸ روز  ۶۰/۰۰۰  ۳ روز ۹۰/۰۰۰ —— —— —— ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۵۸/۰۰۰ ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۳ روز ——  ۴۷/۰۰۰ ۸ روز  ۷۰/۰۰۰  ۳ روز
دورو  ۶۶/۰۰۰ ۸ روز  ۹۵/۰۰۰  ۳ روز ——  ۵۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۰/۰۰۰  ۳ روز
B4 340-240
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۱۵۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۸۵/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۴۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۴۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۲۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۳۱۵/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۳۶۰/۰۰۰ ۸ روز  ۴۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۴۲۰/۰۰۰ ۸ روز  ۴۵۰/۰۰۰  ۳ روز ——
B5 240-170
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۸۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۳۵/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۳۵/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱۵۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۹۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۲۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۲۲۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۷۰/۰۰۰  ۳ روز ——
B6 170-120MM
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۵۰/۰۰۰  ۸ روز  ۵۵/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۹۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۲۰/۰۰۰  ۳ روز ——
دورو  ۱۳۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۵۰/۰۰۰  ۳ روز ——

۳ روز​۳روز​