تراکت گلاسه

لیست قیمت محصولات

تراکت گلاسه

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۷۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو/دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200
۱۰۰۰ عددی یکرو ۱۰۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۴۵/۰۰۰ ۳ روز —- —— —— —— ——
دورو ۱۴۵/۰۰۰ ۸ روز ۱۹۰/۰۰۰ ۳ روز —- —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو ۱۳۵/۰۰۰ ۸ روز ۱۸۰/۰۰۰ ۳ روز ۳۰۰/۰۰۰ ۱۹۰/۰۰۰ ۸روز ۲۲۰/۰۰۰ ۳روز
دورو ۱۷۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۱۵/۰۰۰ ۳ روز ۳۴۰/۰۰۰ ۲۴۰/۰۰۰ // ۲۷۰/۰۰۰ //
۵۰۰۰ عددی یکرو ۲۴۰/۰۰۰ ۸ روز ۳۰۰/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
دورو ۲۸۰/۰۰۰ ۸ روز ۳۴۰/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
A5 200-145
۱۰۰۰ عددی یکرو ۶۰/۰۰۰ ۸روز ۸۰/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
دورو ۸۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۰۰/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو ۷۵/۰۰۰ ۸ روز ۹۵/۰۰۰ ۳ روز ۱۵۰/۰۰۰ ۱۰۵/۰۰۰ ۸روز ۱۲۰/۰۰۰ ۳روز
دورو ۹۵/۰۰۰ ۸ روز ۱۱۵/۰۰۰ ۳ روز ۱۷۰/۰۰۰ ۱۳۰/۰۰۰ // ۱۶۰/۰۰۰ //
۵۰۰۰ عددی یکرو ۱۳۵/۰۰۰ ۸ روز ۱۷۰/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
دورو ۱۶۵/۰۰۰ ۸ روز ۱۹۰/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——

A6 145-100

۱۰۰۰ عددی یکرو ۳۰/۰۰۰ ۸روز ۴۵/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
دورو ۴۰/۰۰۰ ۸ روز ۵۰/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو ۴۰/۰۰۰ ۸ روز ۵۵/۰۰۰ ۳ روز ۸۰/۰۰۰ ۶۰/۰۰۰ ۸ روز ۶۵/۰۰۰ ۳ روز
دورو ۵۰/۰۰۰ ۸ روز ۶۰/۰۰۰ ۳ روز ۹۰/۰۰۰ ۷۵/۰۰۰ ۸ روز ۹۰/۰۰۰ ۳ روز
۵۰۰۰ عددی یکرو ۷۵/۰۰۰ ۸ روز ۹۰/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
دورو ۸۵/۰۰۰ ۸ روز ۱۱۰/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
B4 340-240
۱۰۰۰ عددی یکرو ۱۵۰/۰۰۰ ۸روز ۱۸۵/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۴۰/۰۰۰ ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۴۰/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۲۷۵/۰۰۰ ۸ روز ۳۱۵/۰۰۰ ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو ۳۶۰/۰۰۰ ۸ روز ۴۰۰/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۴۲۰/۰۰۰ ۸ روز ۴۵۰/۰۰۰ ۳ روز ——
B5 240-170
۱۰۰۰ عددی یکرو ۸۰/۰۰۰ ۸روز ۱۰۰/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۳۵/۰۰۰ ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۳۵/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۱۵۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۸۰/۰۰۰ ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو ۱۹۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۲۰/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۲۲۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۷۰/۰۰۰ ۳ روز ——
B6 170-120MM
۱۰۰۰ عددی یکرو ۵۰/۰۰۰ ۸ روز ۵۵/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۷۵/۰۰۰ ۸ روز ۸۰/۰۰۰ ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو ۷۵/۰۰۰ ۸ روز ۸۰/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۹۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۰۰/۰۰۰ ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۲۰/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۱۳۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۵۰/۰۰۰ ۳ روز ——

۳ روز​۳روز​